FOI Request Form

OWWA request form for freedom of information

Your Browser Doesn't Support Canvas. Showing the Text Content of the PDF Instead: FOI Request Form

PORMULARYO NG KAHILINGAN (FOI)
FOI Request Form
TITULO NG DOKUMENTO / (Title of the Document):

_________________________________________________________

MGA TAON/PANAHONG SAKLAW / (Year):

________________________________________________________

LAYUNIN / (Purpose): Paki-detalye paggagamitan ng hinihinging impormasyon. Please discuss the basis of requested
information.
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
PANGALAN / (Name):

_________________________________

CELL/LANDLINE
Nos.

__________________________________

LAGDA / (Signature):

_________________________________

PETSA / (Date):

__________________________________

TIRAHAN / (Address):

_________________________________

KATIBAYAN NG PAGKAKAKILANLAN/ (Proof of Identity):
Passport No.
_________________
Driver’s License
_________________
Other government issued ID,
specify

PARAAN NG PAGTANGGAP NG IMPORMASYON O
KASAGUTAN (How would you like to receive the information?)
Email
__________________
Fax
__________________
____________ Postal Address
____________ Text Message
Pick-up (Office hours)
________ ______ ______ ______ ______ ______ _____

_________________

__________________

Gawaing itinalaga kay:
(Submitted to)

Petsa/Oras ng Pagkatalaga:

_________________________________________________________________
(Lumagda sa ibaba ng pangalang nakalimbag)

_________________________________________________________________

(Date / Time of Submission)

Taong nagpapatunay ng Gawaing Natapos: ________________________________________
(Certified by)
_______________________________________
(Lumagda sa ibaba ng pangalang nakalimbag)

Uri ng isinagawang aksiyon:

_________________________________________________________________________

(Type of action conducted)

Iniskedyul ni / (Received by):
______________________________
FOI Receiving Officer........
Remarks:
_________________________